Học thiết kế Banner cho người mới bắt đầu - Lê Đức Lợi

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

1_GraphicDesignlagi.mp4
2_DesignBannerlagi.mp4
3_NhungdieucanbietvekichthuoccuaBanner.mp4
4_Timhieuvehinhanhtrongthietke.mp4
5_Gioithieucacbuocbientap,xulyhinhanh.mp4
6_Taohinhtrongthietke.mp4
7_TimhieuveTypotechnique.mp4
8_Cackhainiemcobankhilamviecvoichu.mp4
9_Huongdancachchonvasudungfontchu.mp4
10_Motsonguyentacdungchuchothietkebanner.mp4
11_Meodekethopcacfontchuhieuqua.mp4
12_Motsotinhhuongxulybocucchuchobanner.mp4
13_Nguyenlymausaccoban.mp4
14_Ngonngucuamausac.mp4
15_Cacnguyentacphoimau.mp4
16_TimhieukhonggianmauRGBvaCMYK.mp4
17_Lamsaodechonduocmauphuhopchobanthietke.mp4
18_Thuthapthongtintukhachhang.mp4
19_TaobannhapphacthaoBangmoicachcothe.mp4
20_KhoitaomotsanphamBannerDesigntrenIllustrator.mp4
21_Vecachinhcobanvoiphanmemillustrator.mp4
22_Taocachinhvephuctapvoinhomcongcureshape.mp4
23_Taocacnetvetudovabientapcacduongpath.mp4
24_Nhapvaquanlyhinhanhvaobanthietke.mp4
25_Nhapvaxulyvanbantrenillustrator.mp4
26_Huongdantomauchobanthietke.mp4
27_Luuvaquanlydulieuthietke.mp4
28_TaomotsanphamthietkemoitrenPhotoshop.mp4
29_Cacbuocchinhsuamotbucanh.mp4
30_Cachtaovungchonchohinhanh.mp4
31_Bientapvaxulyvungchon.mp4
32_Kythuatghepanh.mp4
33_Taybocacvetbanrakhoihinhanh.mp4
34_TaohinhvoicongcushapevaPentool.mp4
35_Chinhmauvablendmaucobanchohinhanh.mp4
36_SudungPlugindeBlendmauhieuqua.mp4
37_Nhapvaxulyvanbanvaobanthietke.mp4
38_Huongdantaohieuungchudongian.mp4
39_Luufileduoidinhdangcanthiet.mp4
40_Bocuclaibanthietke-Cacnguyentacbocuc.mp4
41_Tongketkhoahoc.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét