Cẩm nang A - Z Illustrator cho Designer -Phạm Đức Duy

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!          

tai lieu
Bai1WorkArea.mp4
Bai2Cachtaomotthumucmoi.mp4
Bai3Workspaces.mp4
Bai4Luuthumuc(SaveDocument).mp4
Bai5ShapecobanLiveShapes.mp4
Bai6ShapecobanFillandStroke.mp4
Bai7ShapecobanShapeCorners.mp4
Bai8ShapecobanBaitapRobot.mp4
Bai9ShapecobanBaitapKhuonmat.mp4
Bai10ShapecobanLivePaintphan1.mp4
Bai11ShapecobanLivePaintphan2.mp4
Bai12ShapecobanBaitapthuchanh.mp4
Bai13Baitapbanhxe.mp4
Bai14CachtaoSpiral.mp4
Bai15Congcuknifetoolvagradient.mp4
Bai16BlendToolphan1.mp4
Bai17BlendToolphan2.mp4
Bai18SymbolTool.mp4
Bai19ThePenTool.mp4
Bai20Baitapvebutchi.mp4
Bai21Vetudobangcongcubutchi(Penciltool).mp4
Bai22Theodoimotbucanhbangcongcubutchi(Penciltool).mp4
Bai23HuongdansudungBrush.mp4
Bai24HieuungmaunuocWatercolo.mp4
Bai25TaovachinhsuaBrushes.mp4
Bai26CustomBrushes.mp4
Bai27PhacthaovoiPaintbush.mp4
Bai28LetterShapesintologos.mp4
Bai29SudungTypevaShapesinLogo.mp4
Bai30PlacingTypeonaCircularPath.mp4
Bai31TaostoryLayoutsudungtypeandgraphics.mp4
Bai32PlacingEmbeddedImages.mp4
Bai33SudungImageTrace.mp4
Bai34TaoClippingMask.mp4
Bai35EmbeddedImagesvoiLinkedImage.mp4
Bai36Apdungmotlogochomotbanvephoicanh-Phan1.mp4
Bai37Apdungmotlogochomotbanvephoicanh-Phan2.mp4
Bai38Logosonperspectivegrid.mp4
Bai39Xaydungmotnoithatsudungperspective-Phan1.mp4
Bai40Xaydungmotnoithatsudungperspective-Phan2.mp4
Bai41Xaydungmotnoithatsudungperspective-Phan3.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét